सभासद

सभासद

क्र. नाव वास्तव्य गाव तालुका
श्री. जयवंत तानाजी भोसले
श्री. विलास काशीराम भोसले
श्री. प्रभाकर दादाजी भोसले
श्री. सुधीर प्रभाकर भोसले
श्री. मुकुंद रामचंद्र भोसले
श्री. परशुराम वामन भोसले
श्री. मनोहर रामचंद्र भोसले
श्री. कृष्णकांत चंद्रकांत भोसले
श्री. काशिनाथ राजाराम भोसले
१० सौ. स्नेहल संजय भोसले
११ श्री. प्रकाश तुकाराम भोसले
१२ श्री. मनोहर शांताराम भोसले
१३ श्री. मानसिंग सीताराम भोसले
१४ श्री. अरुण नरसिंग भोसले
१५ श्री. मंगेश गणपत भोसले
१६ श्री. संजय श्रीपत भोसले
१७ श्री. नितेश नंदकुमार भोसले
१८ श्री. विनोद भगवंत भोसले
१९ श्री. अरुण आत्माराम भोसले
२० श्री. अजय भिकू भोसले
२१ श्री. रवींद्र जयवंत भोसले
२२ श्री. अविनाश यशवंत भोसले
२३ श्री. वसंत सखाराम भोसले